Dues distàncies a escollir, segons objectius i condició física:

LLARGA, amb un recorregut de 126 km i +3100m

CURTA, amb 94 km i +2240m


Dos distancias a elegir, según objetivos y condición física:

LARGA, con un recorrido de 126 km y +3100m

CORTA, con 94 km y +2240m